Idea

Idea

1 post
จดบันทึกวิธีการคิดหาไอเดียใหม่ๆ
by jaranchai.th — 1 min read

จดบันทึกวิธีการคิดหาไอเดียใหม่ๆ

เพื่อที่จะสร้างธุรกิจใหม่ สิ่งแรกที่เราต้องมีเลย คือ มีไอเดียก่อนว่าเราจะแก้ปัญหาอะไร หรือไอเดียธุรกิจคร่าวๆ จะเป็นแค่ปัญหาที่สนใจ ซึ่งต้องเอาไปคิดหาไอเดียต่อ หรือจะเป็นไอเดียว่าธุ...

You’ve successfully subscribed to nutshell.work
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.