Scrum

Scrum

7 posts
ScrumDay miniEvent: รายละเอียดที่ขาดหายไปของ Definition of Done เมื่อนำมาใช้ใน Software Development
by jaranchai.th — 1 min read

ScrumDay miniEvent: รายละเอียดที่ขาดหายไปของ Definition of Done เมื่อนำมาใช้ใน Software Development

เริ่มต้นที่ต้องบอกก่อนว่า เรื่องที่จะคุยวันนี้ยึดโยงจากเอกสาร The Scrum Guild ปี 2016 ซึ่งน่าจะเป็นเอกสารที่ดีที่สุดสำหรับเอามาเป็น reference ได้ ปัญหา คือ เขาไม่รู้ว่า Definition of Done...

สรุป <BugDay-MiniEvent> การบริหารจัดการ Bugs/Defects ใน Sprint อย่างไร?  และแบบไม่เป็น Sprint ด้วย และหลาย ๆ Use Cases

สรุป <BugDay-MiniEvent> การบริหารจัดการ Bugs/Defects ใน Sprint อย่างไร? และแบบไม่เป็น Sprint ด้วย และหลาย ๆ Use Cases

jaranchai.th — 2 min read

ที่มาที่ไปของ BugDay รอบนี้ คือ นุ่นที่เป็นสมาชิกของ SCK ได้เกิดคำถามเกี่ยวกับบริหารจัดการ Bugs/Defects...

ทำไมการเจอข้อผิดพลาดใน Phase ช่วงท้ายของการพัฒนาถึงมี Cost ที่สูง

ทำไมการเจอข้อผิดพลาดใน Phase ช่วงท้ายของการพัฒนาถึงมี Cost ที่สูง

jaranchai.th — 1 min read

ถ้าหากคุณลองสังเกตุจะพบว่า Cost ในการค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด (Bugs, Defects, Issue) ในซอฟต์แวร์จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเวลาผ่...

You’ve successfully subscribed to nutshell.work
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.