Transformation

Transformation

3 posts
การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วย Lippitt-Knoster Model
by jaranchai.th — 2 min read

การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วย Lippitt-Knoster Model

การเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างให้องค์กรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน ยิ่งถ้าองค์กรของเรามีขนาดกลางขึ้นไป การเปลี่ยนแปลงนั้นยิ่งทำได้ยากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่กำลังพูดถึงนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างภายในองค์กร เช่น ทิศทางบริษั...

ทำไมการเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรถึงจำเป็นต้องสนใจทักษะด้วย

ทำไมการเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรถึงจำเป็นต้องสนใจทักษะด้วย

jaranchai.th — 1 min read

ปีก่อนผมได้มีโอกาสเข้าประชุมกับทีม Transformation ที่ต้องการปรับการทำงานเป็น Agile (Scrum) และด้วยความที่เขาต้องการที่จะเร่...

You’ve successfully subscribed to nutshell.work
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.